Nasze
Zobowiązania

Zaangażowana firma
Aby odnieść sukces, rewolucja cyfrowa musi przynieść korzyści wszystkim.

Karta etyczna

Oto nasze zaangażowanie w sprawy etyczne.

Karta środowiskowa

Dowiedz się tutaj o naszych zobowiązaniach środowiskowych.

Certyfikat ISO 27001

Intitek uzyskał prestiżowy certyfikat ISO / IEC 27001: 2013.
Intitek zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób etyczny. Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące każdego pracownika.

RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ

Intitek zobowiązuje się do przestrzegania zasad niedyskryminacji we wszystkich jej formach i na wszystkich etapach zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak: rekrutacja, szkolenia czy awans zawodowy.
Wszyscy pracownicy muszą być traktowani z szacunkiem, niezależnie od stopnia hierarchii zawodowej, pełnionej funkcji, wieku, płci czy wyznania.
Jesteśmy przekonani, że różnorodność sprzyja rozwojowi.
Intitek angażuje się również w promowanie równości zawodowej mężczyzn i kobiet, umożliwiając kobietom dostęp do wszystkich stanowisk w firmie.
Dokładamy także wszelkich starań, aby każdy pracownik miał możliwość pogodzenia życia zawodowego z życiem osobistym.

WARUNKI PRACY

W odniesieniu do higieny i bezpieczeństwa, firma Intitek jest zobowiązana do analizowania i zapobiegania wszelkim potencjalnym zagrożeniom, niezależnie od miejsca pracy. Dotyczy to zarówno projektów i działań realizowanych w naszych biurach, jak i tych realizowanych w siedzibach naszych klientów.
Zapewniamy niezbędne narzędzia do rzetelnego wykonywania zadań przez naszych pracowników, w tym: odpowiedni sprzęt, wyposażenie ochronne, odzież oraz szkolenia.
Jeśli chodzi o poufność i dane zawodowe (osobowe) każdego pracownika, Intitek zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom, jak i klientom.

JAKOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Intitek dba o możliwie najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. Nasza polityka skupia się głównie na gospodarowaniu odpadami, poprawie jakości powietrza i podnoszeniu świadomości pracowników w tym zakresie.
W tym przypadku wszyscy pracownicy mogą zapoznać się z naszą kartą środowiskową podczas integracji, ale także w trakcie całej kariery zawodowej w firmie Intitek.

ZGODNOŚĆ I REGULACJE

Intitek zobowiązuje się, poprzez karty dostawców, do przestrzegania międzynarodowych i krajowych norm odnoszących się do:

 • Podstawowych praw człowieka, w szczególności zakazu zatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia oraz wszelkich form pracy niewolniczej, przymusowej lub obowiązkowej,
 • Embargo, handlu bronią, handlu narkotykami i terroryzmu,
 • Handlu komercyjnego, licencji importowej i eksportowej oraz cła,
 • Zdrowia i bezpieczeństwa personelu oraz osób trzecich (w pracy),
 • Imigracji i zakazu nielegalnego świadczenia pracy,
 • Przestępstw gospodarczych, w tym: korupcji, bezprawnego przejmowania interesów, wymuszeń, sprzeniewierzenia środków publicznych, faworyzowania, oszustw, handlu wpływami, naruszaniu zaufania, nadużywania własności lub kredytu korporacyjnego, fałszerstw i wykorzystania fałszywych pieniędzy oraz wszelkich innych powiązanych przestępstw,
 • Zwalczania prania brudnych pieniędzy,
 • Prawa do konkurencji.

W kontekście realizacji wszystkich umów, które wiążą nas z naszymi klientami, zobowiązujemy się w szczególności, aby nigdy nie:

 • Płacić, obiecywać zapłacić lub autoryzować płatność, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek kwoty pieniężnej mającej na celu nakłonienie osoby do wykonania lub niewykonania czynności w jej biurze, misji lub mandacie, z naruszeniem jej zobowiązań prawnych, umownych lub zawodowych,
 • Uczestniczyć w sposób świadomy, bezpośredni lub pośredni w działaniach związanych z praniem brudnych pieniędzy.

Wreszcie Intitek zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku informowania i ostrzegania poprzez systematyczne ogłaszanie wyroków skazujących w sprawach cywilnych, karnych lub administracyjnych, a także wszelkich form transakcji powodujących przyznanie się do winy lub przekazania faktów, o których bylibyśmy świadomi, związanych z brakiem zgodność ze standardami.

Intitek angażuje się w rozwój i utrzymanie polityki środowiskowej poprzez ograniczenie wpływu swojej działalności na różnorodność biologiczną i zasoby naturalne.

Nasze podejście do kwestii środowiskowych powstało w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów, pracowników i zakładów przemysłowych, w których firma ma swoją siedzibę. Głównymi obszarami naszej polityki środowiskowej są: gospodarka odpadami, dbałość o jakość powietrza oraz poszerzanie świadomości środowiskowej.

Intitek zobowiązuje się do:

 • Przestrzegania zobowiązań prawnych i regulacyjnych, a także innych wymagań mających zastosowanie do każdej naszej działalności,
 • Promowania przyjaznych dla środowiska praktyk w zakresie gospodarki odpadami i jakości powietrza,
 • Edukacji i szkoleń naszych pracowników w zakresie zagadnień środowiskowych i skutków związanych z ich działalnością,
 • Kojarzenia naszych partnerów (klientów, podwykonawców i dostawców) z naszymi wartościami,
 • Monitorowania postępów Intitek w zakresie oddziaływania na środowisko i ciągłe dążenie do poprawy naszych wyników w tej dziedzinie,
 • Komunikowania naszych celów i postępów wszystkim naszym wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom.
Intitek uzyskał prestiżową certyfikację ISO / IEC 27001: 2013 i tym samym zagwarantował sobie miejsce w kręgu 300 francuskich firm, których system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest certyfikowany.

Certyfikat ten potwierdza inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa informacji wprowadzoną w 2015 roku dla wszystkich firm w grupie oraz gwarantuje integralność, poufność, dostępność i możliwość śledzenia wszystkich danych, którymi Intitek dysponuje dla swoich klientów i na potrzeby wewnętrzne.

Wszystkie nasze działania (np. pomoc techniczna) posiadają obecnie certyfikat IS0 / IEC 27001: 2013.

Nasi pracownicy nieustannie podnoszą swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego tworzenia oprogramowania w celu uwzględnienia ograniczeń bezpieczeństwa w projektach, które powierzają nam klienci.

W obecnym kontekście rosnącej cyberprzestępczości ten certyfikat pokazuje zdolność Intitek do przewidywania i dostarczania rozwiązań w odpowiedzi na coraz to bardziej złożone potrzeby rynkowe.

Polityka BHP

Poznaj nasze zobowiązania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa tutaj.

Polityka jakości — Produkcja

Nasze działania produkcyjne posiadają certyfikat ISO 9001 – 2008. Poznaj naszą politykę jakości.

Polityka jakości - Usługi

Nasze działania usługowe posiadają certyfikat ISO 9001 – 2008. Poznaj naszą politykę jakości.
Intitek będzie przestrzegał następujących zobowiązań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa:

 • Intitek musi analizować i zapobiegać wszelkim zagrożeniom, które mogą wystąpić przed rozpoczęciem pracy w dowolnym miejscu pracy,
 • Dotyczy to projektów i działań realizowanych w naszych biurach oraz projektów i usług realizowanych na obszarach naszych klientów. Po przeanalizowaniu głównych zagrożeń w obszarach pracy naszych pracowników musimy napisać plan zapobiegania ryzyku,
 • Kiedy nasz klient ma swój własny system zarządzania BHP, czytamy i podpisujemy plan prewencji BHP naszego klienta i prosimy każdego pracownika pracującego w obszarach naszego klienta o przestrzeganie zasad BHP podanych przez klienta,
 • Wszelkie prace, w których stosowanie odzieży i sprzętu ochronnego jest obowiązkowe, muszą być wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu,
 • Każda praca, która wymaga specjalnego przeszkolenia lub uzyskania dyplomu, musi być wykonana przez pracownika przeszkolonego i certyfikowanego,
 • Zarówno pracownik, jak i Intitek zobowiązany jest do przestrzegania polskiego Kodeksu Pracy.

Zasady te obowiązują pracowników firmy Intitek oraz każdego pracującego dla nas pracownika.

Dział produkcyjny uzyskał certyfikat ISO 9001-2008.

Intitek zawsze kierował strategią biznesową w sposób, który pozwala mu być uznanym dostawcą dla małych i średnich serii w dziedzinie elektroniki, elektrotechniki, systemów sterowania i kontroli. Ponadto dział produkcji rozwija ofertę takich produktów jak roboty przemysłowe i stanowiska testowe.

Dzięki poszanowaniu wymagań regulacyjnych i prawnych oraz procesów naszego Systemu Zarządzania Jakością zapewniamy zadowolenie wszystkich naszych klientów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w stosunku do firmy, a także naszych pracowników.

Nasze zobowiązania są określone przez:

 • Gotowy, zaakceptowany przez naszych klientów produkt, powstały na skutek:
  • Doświadczenia naszych pracowników i ich znajomości produktów Intitek dla przemysłu,
  • Wymagającej polityki kontroli, w której każdy gotowy produkt jest testowany przed wysyłką.
 • Partnerskie, długoterminowe relacje oraz aktywne słuchanie klientów, co pozwala nam na:
  • Ciągłe doskonalenie naszych produktów z uwzględnieniem ewolucji ich potrzeb,
  • Wydajny i kompetentny dział obsługi posprzedażowej.
 • Gotowe produkty dostarczane w możliwie najszybszym terminie,
 • Rozwój specjalistycznego i określonego know-how opartego na doświadczeniu i umiejętnościach każdego pracownika,
 • Ciągłe wdrażanie strategicznych decyzji, umożliwiających zrównoważony rozwój naszej firmy.
Intitek posiada certyfikat ISO 9001 – 2008.

System Zarządzania Jakością w firmie Intitek opiera się na kompetencjach miękkich oraz umiejętnościach technicznych naszych pracowników. Skupiamy się na budowaniu zaufania naszych klientów w celu:

 • Zwiększenia konkurencyjności,
 • Optymalizacji naszych działań,
 • Utrzymania kontroli nad linią biznesową oraz identyfikacji potrzeb naszych klientów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować adekwatne rozwiązania, a w konsekwencji wzrost wydajności.

Pozytywny duch zespołu oraz otwartość na dialog jest siłą firmy Intitek. Dla wspólnego dobra dbamy o:

 • Utrzymywanie i rozwój poziomu kompetencji wszystkich naszych pracowników poprzez szkolenia i odpowiednio przeprowadzony proces rekrutacyjny,
 • Życzliwe relacje pomiędzy pracownikami, a ich zwierzchnikami.

Zależy nam na:

 • Pogłębianiu naszych kluczowych kompetencji,
 • Dostosowywaniu naszego modelu biznesowego do ograniczeń rynku.

Liczymy na to, że wszyscy interesariusze Intitek zastosują postanowienia zawarte w dokumentach jakościowych i zaproponują wszelkie działania niezbędne do usprawnienia systemu.

NASZE PRZEKONANIA

Happy Digital World

W dzisiejszych czasach cyfryzacja jest obecna dosłownie wszędzie. Rozwój technologii jest obecnie niezbędny do tego stopnia, że wzbudza tyle nadziei i obietnic, co podejrzliwości i strachu.

Właśnie dlatego Intitek codziennie prowadzi kampanie i oferuje kreatywne, lecz kontrolowane rozwiązania cyfrowe, dostosowane do rzeczywistych potrzeb współczesnego społeczeństwa, nieustannie poszukującego wydajności, wygody i bezpieczeństwa. Ale co może być bardziej stymulującego niż uczestnictwo w projektowaniu połączonego obiektu, który może ułatwić życie osobie zależnej?

Co może być bardziej ekscytującego od poszerzania dostępu do wiedzy poprzez tworzenie wysoce innowacyjnej aplikacji lub oprogramowania? Każdy inżynier pracujący dla Grupy Intitek jest świadomy tego, w jakim stopniu ich projekty i wkład mogą przyczynić się do poprawy codziennego życia osób w tak różnych dziedzinach, jak zdrowie, robotyka i przemysł lotniczy.

Jednocześnie w świecie, w którym dane są wymieniane z prędkością światła, walka z cyberprzestępczością jest jednym z głównych wyzwań XXI wieku. Niezależnie od tego, czy dotyczy to złożonych problemów związanych z siłami zbrojnymi, wywiadem biznesowym czy po prostu ochroną danych ogółu społeczeństwa, Grupa Intitek wspiera wiodących międzynarodowych interesariuszy publicznych lub prywatnych w uprzemysłowieniu rozwiązań cyfrowych, które gwarantują wszystkim bezpieczeństwo.

Inteligentne fabryki, indywidualny komfort, zarządzanie zasobami i kontrola zużycia energii: każdego dnia członkowie Grupy Intitek rejestrują swoje indywidualne lub zbiorowe podejście w dążeniu do harmonii i równowagi, między nowymi wymaganiami ludzkimi, a koniecznym zachowaniem naszej planety.

Dla bezpiecznego życia.

Dla lepszej rzeczywistości.

Witaj w cyfrowym świecie!

Footer