Informacje Prawne

Intitek

Połączenie spółek Astek Polska sp. z o.o. i Intitek Polska sp. z o.o. (publikacja planu połączenia wraz z załącznikami).

Merger plan of the companies Astek Polska sp. z o.o. and Intitek Polska sp. z o.o. (publication of the merger plan with attachments).

20210922 Astek Polska merger plan signed
20210922 Astek Polska merger plan attachment 1 signed
20210922 Astek Polska merger plan attachment 2 signed
20210922 Astek Polska merger plan attachment 3 signed
20210922 Astek Polska merger plan attachment 4 signed
Astek 01.09.2021 bilans signed
Astek 01.09.2021 RZiS signed
Intitek 01.09.2021 bilans signed
Intitek 01.09.2021 RZis signed

Informacja o przetwarzaniu danych (proces rekrutacji)

1. ADMINISTRATOR. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INTITEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Abpa A.Baraniaka 88C, bud. D.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Możesz się skontaktować z inspektorem e-mailowo: privacy@intitek.pl lub pisemnie na nasz adres.

3. POSIADANE DANE. W zakresie realizacji procesu rekrutacji zbieramy i przetwarzamy informacje na Pana/Pani temat. Dane te pozyskaliśmy od Pana/Pani podczas:
a. Wypełniania formularzy lub ankiet,
b. Rozmów telefonicznych z Panem/Panią,
c. Korespondencji e-mail, SMS lub za pośrednictwem innego kanału komunikacyjnego (np. LinkedIn),
d. Przesłania swojego CV, listu motywacyjnego lub innego dokumentu uzyskanego od Pana/Pani,
e. Weryfikacji technicznych

Zbierane dane dotyczą Pana/Pani imienia, nazwiska, kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenie, preferencji, a także dane kontaktowe.

4. CEL i PODSTAWA PRAWNA. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem rekrutacji.

5. Okres retencji. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez maksymalnie:
a. 3 miesiące od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego,
b. 36 miesięcy jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

6. UDOSTĘPNIENIE DANYCH. W przypadku udostępnienia Pana/Pani danych, INTITEK Polska sp. z o.o. będzie dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych. Pana/Pani dane – jeżeli będzie to niezbędne – możemy udostępnić:
a. Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru)
b. Podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. podmiotom udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne)
c. Podmiotom z grupy ASTEK, tj. spółkom powiązanym kapitałowo z ASTEK International SASU z siedzibą w Boulogne-Billancourt we Francji. Jesteśmy częścią ASTEK Group.

Pana/Pani dane nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy:

 • (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • (ii) wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • (iii) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

 • (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
 • (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwisz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 • (iii) nie będziemy potrzebować już Twoich danych do swoich celów, będziesz Potrzebować ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • (iv) wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

e. przenoszenia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;
 • (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

 • (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz;
 • (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora.

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim udzieliłaś/udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

9. Zebrane od Pana/Pani dane wykorzystamy do stworzenia profilu zawodowego, zawierające informacje dotyczące kwalifikacji, umiejętności, wykształcenia i preferencji projektowych.

10. Podatnie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

Pliki cookies

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą stronę, możemy zainstalować na jego komputerze plik cookie. Jest to niewielka grupa danych przesyłana do jego przeglądarki przez serwer internetowy i przechowywana na twardym dysku jego komputera. Plik cookie nie ma możliwości zidentyfikowania Użytkownika. Umożliwia nam ogólnie zapisywanie informacji dotyczących poruszania się danego komputera na naszej stronie (takich jak sprawdzane podstrony, data i godzina wejścia na stronę itp.), które będziemy mogli odczytać podczas kolejnych wizyt.

Istnieje oczywiście możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zapisu plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki.

Można także w dowolnym momencie i w sposób jednostkowy usunąć te pliki po zapoznaniu się z instrukcjami korzystania z danej przeglądarki.

Linki

Umieszczanie linków do strony www.intitek.fr wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki Intitek. W przypadku chęci umieszczenia takiego linku należy skontaktować się z działem ds. komunikacji firmy Intitek.

W żadnym wypadku spółka Intitek nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie stron będących przedmiotem linku ze strony www.intitek.fr, a także nie może odpowiadać za zawartość, produkty, usługi itp. dostępne na tych stronach lub takie, do których te strony odsyłają.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta ze strony na swoją własną odpowiedzialność. W żadnym wypadku Intitek nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, a w szczególności szkody materialne, utratę danych lub programów bądź straty finansowe wynikające z dostępu lub korzystania z tej strony lub z jakichkolwiek stron z nią powiązanych. Prezentowana zawartość strony nie jest przedmiotem gwarancji o jakimkolwiek charakterze.

Informacje o produktach i usługach odpowiadają ich definicji w momencie ich umieszczenia lub aktualizacji na poszczególnych podstronach; mają one wyłącznie charakter orientacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta umowna produktów lub usług ze strony Intitek. Należy wziąć pod uwagę możliwość pomyłek i przeoczeń.

Dostęp do produktów i usług przedstawionych na stronie może być przedmiotem ograniczeń. Należy więc upewnić się, czy prawo kraju, z którego dokonuje się połączenia, zezwala na dostęp do naszej strony.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki ogólne podlegają wewnętrznemu prawu francuskiemu. Językiem warunków ogólnych jest język francuski. W przypadku sporów jedynymi właściwymi sądami będą sądy francuskie.

Aktualizacja warunków ogólnych

Intitek zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w dowolnej chwili dostępu do strony, a także warunków ogólnych. Takie zmiany i aktualizacje są wiążące dla użytkownika, który w związku z tym powinien regularnie sprawdzać tę sekcję i umieszczone na niej obowiązujące warunki ogólne.

Footer